Wynajem mebli eventowych realizujemy według kolejności potwierdzonych zamówień; dlatego uprzejmie prosimy o możliwie wczesne składanie zapytań oraz potwierdzanie zamówień.
 

CENA I OKRES WYNAJMU

 • ceny wynajmu mebli eventowych i wyposażenia na imprezy podane są w opisie produktów
 • standardowy okres wynajmu wynosi:
  –  3 dni (od 24 do 72 godz.) i obejmuje maksymalnie 3 dni kalendarzowe
  –  dni (od 72 do 120 godz.) i obejmuje maksymalnie 5 dni kalendarzowych
  –  7 dni (od 120 do 168 godz.) i obejmuje maksymalnie 7 dni kalendarzowych
 • wynajem na 1 dzień obejmuje maksymalnie 2 dni kalendarzowe i nie może przekraczać 24 godzin. Skrócony czas wynajmu obejmuje realizacje na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego oraz Łodzi.

 

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

 • zamówienia na wynajem mebli eventowych przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (e-mailem)
 • potwierdzeniem otrzymania zamówienia jest proforma (traktowana jako informacja handlowa) podsumowująca wartość zamówienia oraz określająca warunki płatności
 • potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wpłata zadatku, która stanowi akceptcję przez klienta (Najemcę) warunków zamówienia oraz niniejszych ZASAD WYNAJMU i rozumiana jest jako zawarcie Umowy Wynajmu; brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie może spowodować anulowanie zamówienia / Umowy Wynajmu
 • zadatek (przedpłata w części lub w całości) NIE PODLEGA ZWROTOWI - prosimy o rozważne składanie zamówień
 • zmiany zamówienia nie mogą zmniejszać uzgodnionej wcześniej ilości mebli i wyposażenia oraz wartości zamówienia; zmiany w zamówieniu należy zgłaszać na min. 3 dni przed jego realizacją; zgłoszone zmiany są uwzględniane w miarę dostępności mebli do wynajmu 
 • zmiany terminu realizacji zamówienia są uwzględniane w przypadku ich zgłoszenia nie później niż na 14 dni przed realizacją; zmiany zgłoszone w późniejszym terminie jako niemożliwe do realizacji mogą nie być uwzględnione
 • rezygnacja z zamówienia (w części lub całości) po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zapłaty w części lub w całości
 • płatność końcowa za wynajem mebli następuje najpóźniej w dniu dowozu mebli i sprzętu do wynajmu
 • zapłatę przyjmujemy w formie przelewu bankowego lub wpłaty gotówkowej do kasy firmy (ew. zapłata/dopłata przy dostawie mebli eventowych i wyposażenia na imprezy)
 • faktura VAT lub paragon za wynajem mebli wystawiane są niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty końcowej i wysyłane do klienta e-mailem oraz na życzenie pocztą tradycyjną

 

TRANSPORT I MONTAŻ

 • wynajem mebli eventowych realizowany jest wyłącznie z transportem; koszt transportu doliczany jest do ceny wynajmu mebli i wyposażenia
 • koszt transportu jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości wynajmowanych mebli i miejsca wynajmu
 • podstawowy koszt transportu obejmuje dowóz i odbiór samochodem dostawczym (2x dojazd+powrót) i obejmuje dostawę/odbiór mebli eventowych i wyposażenia na imprezy do/z terenu bezpośrednio przylegającego do miejsca załadunku/rozładunku
 • transport nocny (dowóz lub odbiór w godz. 20,00 - 8,00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie
 • montaż mebli, rozumiany jako jednokrotne ustawienie mebli w miejscu użytkowania bezpośrednio przylegającym do miejsca rozładunku, jest wliczony w cenę wynajmu; co nie dotyczy krzeseł, których rozstawienie (np. ustawienie w rzędach) jest dodatkowo płatne
 • montaż namiotów eventowych i parkietu tanecznego w miejscu użytkowania bezpośrednio przylegającym do miejsca rozładunku jest wliczony w cenę wynajmu
 • utrudnienia na miejscu montażu (takie jak przenoszenie po schodach, transport windą, przewężenia, wnoszenie, itp.) generują koszt dodatkowy klienta (Najemcy) ustalany indywidualnie i muszą być zgłaszane przed realizacją montażu; ich nie zgłoszenie powoduje naliczenie kosztu pracy dodatkowej lub odmowę dalszego transportu i montażu w sytuacji, w której utrudnienia takie powodują wydłużenie przewidzianego czasu trwania transportu i montażu (bez utrudnień)
 • opóźnienie rozpoczęcia montażu i/lub demontażu z powodów innych niż związanych z wynajmującym (EVENTMEBLE) zawsze stanowi koszt dodatkowy klienta (Najemcy) w wys. 100 zł netto/os za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia ponad pierwsze 15 minut opóźnienia
 • opóźnienie rozpoczęcia montażu z powodów związanych z najemcą (KLIENT), które przekracza 15 minut od ustalonej godziny montażu, może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i anulowaniem wynajmu
 • koszt przestoju ekipy montażowej po rozpoczęciu montażu/demontażu wynosi 100 zł netto/os. za każdą rozpoczętą godzinę przestoju
 • najemca (klient) akceptuje fakt, że montaż wynajętych namiotów, mebli i wyposażenia imprezowego może zostać wstrzymany, opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli niekorzystne warunki pogodowe (np. silny wiatr powyżej 7m/sek.) lub inne nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza wpływem stron wynajmu (np. powódź, wojna, itp.) nie pozwalają na bezpieczne wykonanie prac montażu i/lub bezpieczne użytkowanie, o czym decyduje arbitralnie wynajmujący (EVENTMEBLE)
 • brak możliwości montażu wypożyczonych mebli, namiotów i wyposażenia w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od wynajmującego (powódź, zalanie, porywisty wiatr, ulewny deszcz, itp.) nie stanowi podstawy anulowania zamówienia i zwrotu wpłaconego zadatku lub zaliczki
 • w przypadku dowozu mebli do miejsc zlokalizowanych na terenie gęsto zabudowanym, klient jest zobowiązany zapewnić miejsce parkingowe do swobodnego rozładunku w bezpośredniej bliskości miejsca dostawy; brak takiego miejsca może skutkować niemożliwością wykonania usługi w przewidzianym czasie i zerwaniem umowy wynajmu (anulowaniem zamówienia) z przyczyn innych niż leżących po stronie wynajmującego (EVENTMEBLE)
 • jeżeli dojazd do miejsca dostawy/odbioru mebli zlokalizowany jest na terenie wymagającym wniesienia opłaty parkingowej przekraczającej 10 zł,
  koszt opłat parkingowych ponosi klient (Najemca)
 • w przypadku imprez plenerowych (organizowanych na zewnątrz) najemca (klient) akceptuje fakt, że montaż wynajętych namiotów imprezowych, mebli i wyposażenia może zostać wstrzymany, opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli niekorzystne warunki pogodowe (np. silny wiatr powyżej 7m/sek.) lub inne nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza wpływem stron wynajmu (np. powódź, wojna, itp.) nie pozwalają na bezpieczne wykonanie prac montażu i/lub bezpieczne użytkowanie, o czym decyduje arbitralnie wynajmujący (EVENTMEBLE)

 

TRANSPORT WEWNĘTRZNY

 • dostawa do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku/załadunku, transport na piętro (windą) i/lub transport po schodach jest traktowany jako transport wewnętrzny i stanowi dodatkowy koszt transportu
 • koszt transportu wewnętrznego jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości wynajmowanych mebli i stopnia utrudnienia w dostepie do miejsca montażu
 • wszelkie utrudnienia w dostępie do miejsca montażu muszą być zgłaszane przez klienta najpóźniej przy składaniu zamówienia, w celu ustalenia wysokości dopłaty za transport wewnętrzny
 • niezgłoszenie dodatkowego transportu wewnętrznego (w przypadku konieczności jego wykonania przez ekipę dostarczającą i/lub odbierającą meble) lub zmiana warunków jego wykonania wiąże się z dodatkowym kosztem dla klienta w wysokości od 300 zł netto

PRZEKAZANIE I ODBIÓR

 • przekazanie mebli i sprzętów do wynajmu jest potwierdzane protokołem przekazania podpisanym przez przedstawiciela najemcy (klienta), który zawiera ew. uwagi dotyczące ich stanu (wszelkie uszkodzenia, w tym również drobne)
 • wszelkie uwagi dotyczące stanu wynajmowanych mebli i sprzętów oraz jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu; uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane 
 • odbiór mebli i sprzętów z wynajmu następuje w umówionym terminie i jest potwierdzany protokołem odbioru podpisanym wspólnie przez wynajmującego (EVENTMEBLE) i klienta (Najemcę), który zawiera opis ew. uszkodzeń i zniszczeń
 • opóźnienie w zwrocie przedmiotu wynajmu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 25% wartości wynajmu rzeczy nie zwróconej na czas, naliczanej za każdy dzień opóźnienia aż do momentu jej zwrotu lub zapłaty wartości odtworzeniowej w przypadku jego utraty
 • nieobecność osoby odpowiedzialnej ze strony klienta (Najemcy) za zwrot towaru z wypożyczenia nie zwalnia od odpowiedzialności klienta (Najemcy) za stwierdzone braki, uszkodzenia lub zniszczenia
 • zmiana ustalonych warunków dostawy mebli eventowych i wyposażenia dokonana przez klienta w terminie krótszym niż 48 godzin przed ustalonym terminem dostawy może wiązać się z koniecznością uruchomienia dodatkowej ekipy technicznej i dlatego może skutkować naliczeniem dopłaty za powstałe utrudnienia, a w skrajnych przypadkach zmiana taka jako niemożliwa do wykonania nie jest uwzględniana
 • zmiana przez klienta ustalonych warunków odbioru przedmiotu wynajmu polegająca np. na dodatkowym transporcie wewnętrznym (zbieranie mebli porozstawianych w budynku) wiąże się z dopłatą za wykonaną czynność w wysokości od 300 zł netto 

 

ODBIÓR OSOBISTY Z MAGAZYNU EVENTMEBLE

 • w wyjątkowych przypadkach możliwy jest odbiór osobisty mebli i wyposażenia eventowego z magazynu naszej firmy mieszczącego się w Jawczycach przy ul. Poznańskiej 94
 • warunkiem odbioru osobistego mebli i wyposażenia eventowego na wynajem jest zapłata kaucji zwrotnej, rozliczanej w terminie do 3 dni roboczych po oddaniu rzeczy z wynajmu
 • przekazanie mebli i sprzętów do wynajmu jest potwierdzane protokołem przekazania podpisanym przez przedstawiciela najemcy (klienta), który zawiera ew. uwagi dotyczące ich stanu (wszelkie uszkodzenia, w tym również drobne)
 • odbiór osobisty mebli i wyposażenia przez klienta (do samodzielnego montażu) może być zrealizowany jedynie w przypadku podstawienia pojazdu z wystarczającą przestrzenią ładunkową i gwarantującego odpowiednie warunki do bezpiecznego transportu wynajmowanych rzeczy (pojazd wyposażony w zaczepy mocujące oraz własne zabezpieczenia transportowe, takie jak pasy, gumy, itp.); ich brak może uniemożliwić wydanie towaru z winy klienta. Meble i wyposażenie eventowe wydawane do samodzielnego odbioru przez klienta nie są zabezpieczone; za zabezpieczenie w transporcie odpowiedzialny jest klient
 • klient jest odpowiedzialny za załadunek wynajętych mebli i wyposażenia na samochód klienta; ze względu na dużą ilość realizacji poza firmą nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc załadować meble przygotowane wcześniej do odbioru
 • zwrot przez klienta mebli i sprzętów do magazynu wynajmującego następuje w umówionym terminie i jest potwierdzany protokołem odbioru podpisanym wspólnie przez wynajmującego (EVENTMEBLE) i klienta (Najemcę), który zawiera opis ew. uszkodzeń i zniszczeń
 • opóźnienie w zwrocie przedmiotu wynajmu skutkuje naliczeniem opłaty za wynajem jednodniowy liczonej za każdy dzień opóźnienia lub zapłaty wartości odtworzeniowej w przypadku jego utraty

 

ZASADY OGÓLNE

 • klient (Najemca) zobowiązany jest do zwrócenia wynajętych mebli i sprzętów w stanie niepogorszonym i uporządkowanym (nie wymagającym serwisu sprzątającego dla jego demontażu)
 • klient (Najemca) odpowiada za wszelkie uszkodzenia w przedmiocie wynajmu powstałe od momentu jego przekazania do wynajmu aż do momentu jego odebrania przez wynajmującego,  również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem (Najemcą) oraz związane z działaniem sił natury
 • jakiekolwiek oklejanie wynajętych mebli i sprzętów jest możliwe tylko po uzgodnieniu z wynajmującym (EVENTMEBLE) i nie może skutkować uszkodzeniem lub pogorszeniem stanu wynajmowanych mebli lub sprzętu; usunięcie oklejenia leży po stronie klienta (Najemcy) - w przypadku zwrócenia mebli noszących ślady oklejenia klient (Najemca) ponosi koszty związane z przywróceniem stanu mebli i sprzętu sprzed wynajmu
 • uszkodzenia mebli i sprzętów są określlane na podstawie protokołu odbioru, a następnie wyceniane według wewnętrznego cennika wynajmującego (AMADEO). Rozliczenie strat następuje na podstawie faktury VAT wystawianej klientowi (Najemcy) i obejmującej koszty naprawy lub, gdy ta okaże sie niemożliwa lub nieuzasadniona, kosztu odtworzenia zniszczonego przedmiotu
 • rozpoznanie warunków technicznych występujących na miejscu montażu mogących mieć wpływ na montaż li/ub użytkowanie wynajmowanych mebli, sprzętu i wyposażenia leży po stronie klienta (Najemcy); wynajmujący (EVENTMEBLE) oferuje bezpłatne oględziny miejsca montażu, których koszt jest ustalany indywidualnie, a następnie jest odliczany od wartości zamówienia przy jego realizacji
 • ubezpieczenie przedmiotu wynajmu nie jest wliczone w cenę wynajmuewentualna ochrona przedmiotu wynajmu (meble eventowe, namioty imprezowe, wyposażenie) przed uszkodzeniem, zniszczeniem z jakiegokolwiek powodu leży po stronie klienta
 • jeżeli ze względu na szczególne przepisy obowiązujące w miejscu wykonywania usługi do realizacji montażu wynajmowanych mebli i sprzętów przez wynajmującego jest wymagany dodatkowy sprzęt z zakresu ochrony osobistej (np. kaski, kamizelki, itp.) jego zorganizowanie i udostępnienie ekipom montażowym leży po stronie klienta (Najemcy)
 • wynajmujący (EVENTMEBLE) ma prawo do wykonania zdjęć wynajmowanym rzeczom przed lub po imprezie na potrzeby własne; fotografowanie mebli i wyposażenia w trakcie imprezy jest zawsze uzgadniane z klientem (Najemcą)

 

BEZPIECZEŃSTWO

 • dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wynajmowanych mebli, namiotów imprezowych i sprzętu technicznego udzielamy klientowi (najemcy) ustnych informacji z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 • klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z przedmiotów najmu instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętych namiotów, mebli i sprzętu technicznego.
 • w obrębie wynajętych mebli, namiotów i sprzętu technicznego klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 • w przypadku imprez plenerowych (organizowanych na zewnątrz) bezpieczny montaż i użytkowanie wynajętych namiotów imprezowych, mebli i wyposażenia jest możliwe tylko wtedy gdy podczas imprezy nie występują ekstremalne warunki pogodowe, w tym przede wszystkim silny wiatr (o sile większej niż 7 m/sek.). W przypadku gdy takie warunki pogodowe są prognozowane (na portalu meteo.pl) wynajmujący (EVENTMEBLE) może podjąć decyzję o odwołaniu montażu namiotów, mebli i wyposażenia u klienta ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Jeżeli ekstremalne warunki pogodowe wystąpiły nagle wbrew prognozom klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać natychmiast wstrzymane po otrzymaniu informacji przekazanej w dowolnej formie przez przedstawiciela wynajmującego.
 • wynajem mebli, namiotów i wyposażenia na imprezy nie jest objęte ubezpieczeniem wynajmującego (EVENTMEBLE); najemca (klient) wykupuje ubezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt.

 

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI

 • wynajem mebli eventowych i wyposażenia na imprezy wykonujemy w sposób profesjonalny; odpowiedzialnie, na czas i z najwyższą starannością
 • gwarantujemy idealny stan wynajmowanych mebli, zarówno techniczny jak i wizualny, a także ich prawidłowe działanie w całym okresie wynajmu; nie dostarczamy mebli zaniedbanych, brudnych i uszkodzonych 
 • zapewniamy profesjonalny transport na warunkach ustalonych przy zamówieniu; który realizujemy wyłącznie z wykorzystaniem własnych, zadbanych samochodów dostawczych i ciężarowych (kupowanych jako nowe) - za nas nie będziesz się wstydził
 • oferujemy wsparcie i serwis techniczny w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych; szybko reagujemy na niespodziewane utrudnienia związane z organizacją wydarzeń i skutecznie im zaradzamy m.in. dzięki ogromnemu asortymentowi mebli eventowych do wynajmu oraz posiadaniu wielu mobilnych ekip technicznych

 

SYTUACJE AWARYJNE

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przy dostawie i/lub użytkowaniu wynajętych mebli, namiotów, wyposażenia i sprzętu technicznego prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na któryś z podanych poniżej telefonów dyżurnych:  

605-680-450  lub  605-860-530

Tylko szybkie poinformowanie nas o nieprawidłowościach pozwoli nam na nie zareagować.

 

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy - NA NAS SIĘ NIE ZAWIEDZIESZ !

Zespół EVENTMEBLE

WYPOŻYCZALNIA MEBLI EVENTOWYCH

Oferujemy wysokiej jakości meble eventowe na wynajem na prestiżowe imprezy. Naszą główną domeną jest wynajem krzeseł eventowych i mebli tapicerowanych. Zapewniamy meble na pokazy mody, uroczyste gale i konferencje, eventy promocyjne, a także meble na scenę i do studia TV. Na rynku jesteśmy znani z wysokiej jakości, atrakcyjnych cen i niezawodności. Pracujemy 7 dni w tygodniu 24h na dobę. Meble wynajmujemy wraz z transportem w całej Polsce. Obsługujemy takie miasta jak Warszawa, Łódź, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Kraków.

EVENTMEBLE
Ul. Poznańska 94
05-850 Jawczyce k. Warszawy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

605 680 450
605 870 060

Biuro czynne
pn-pt 9:00-17:00

Lista zapytania jest pusta, dodaj pozycje do zapytania przeglądając katalog produktów.
Lista zapytania jest pusta, dodaj pozycje do zapytania przeglądając katalog produktów.